Vedtekter

Vedtekter

1.Organisering av Hamar Salsaklubbs (HSK) virksomhet

 

 1.1 Målsetting

  • Stimulere interessen for salsadans i Hamar
  • Etablere regelmessige dansekvelder

Sørge for danseinstruksjon i Cubans salsa

1.2 Aldersgrense

Nedre aldersgrense for medlemskap i klubben er 18 år.

 

2. Driftsutgifter og kontingent

2.1 Regnskapsår

Første august til ut juli.

2.2 Dekning av driftsutgifter

Driften av HSK dekkes av medlemskontingent, tilskudd fra det offentlige og inntekter av kurs og arrangementer.

2.3. Kontingent

Kontingenten fastsettes av styret for ett år av gangen. Dette skjer på årsmøtet.

Man regnes ikke som medlem før kontingenten er betalt.

Styret kan fastsette medlemsfordeler.

 

3. Årsmøte

3.1. Årsmøte

Styret skal avholde årsmøte innen 1. juli hvert år. Forslag til årsmøtesaker skal være mottatt av styret senest 1 uke før årsmøtet. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.

Hvert medlem har en stemme, og vedtak fattes med simpelt flertall av de frammøtte.

 

4. Styret

4.1 Signatur

Leder og et styremedlem forplikter Hamar Salsaklubb ved sin underskrift.

4.2 Valg

Styret skal bestå av 7 representanter. Leder, referent, økonomiansvarlig, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Funksjonstiden er 2 år. Gjenvalg kan finne sted. Styremedlemmer kan ikke ha verv i 2 salsaklubber samtidig.

For å unngå total utskiftning skal deler av styre velges annethvert år. Sekretær, 1 styremedlem og vara velges det ene året, og leder, økonomiansvarlig og 1 styremedlem velges året etter.

Trekker et styremedlem seg, får varamedlem automatisk dens plass i styret. Ny vara blir valgt på første styremøtet.

Styremedlemmene kan få en form for godtgjørelse for arbeidet de gjør.

Valgkomite består av 3 medlemmer og velges på årsmøte for ett år av gangen.

4.3 Styremøter

Styret avholder møter etter behov. Møtene styres av leder.

Hvert styremedlem har 1 stemme. Styrets beslutninger fattes ved simpelt flertall.

Ved fravær på styremøter varsler den som uteblir vara.

4.4 Arbeidsoppgaver

Styrets arbeidsoppgaver er:

  • Planlegge og gjennomføre salsatilbud for å understøtte klubbens målsettinger
  • Utarbeide budsjettforslag og budsjettoppfølging
  • Sørge for å gi informasjon til medlemmene i saker som angår HSK
  • Legge til rette for et godt sosialt miljø blant klubbens medlemmer

 

5. Medlemmer

 5.1 Plikter

HSK medlemmer plikter å følge og respektere vedtekter som er vedtatt av styret.

5.2 Medlemmenes arbeidsoppgaver

Støtte opp om aktiviteter i klubbens regi

  • Jobbe for markedsføring og økt rekruttering for klubben.

 

6. Konsekvens av brudd på vedtekter

HSK kan avvise medlemmer som ikke retter seg etter vedtektene eller på en annen måte opptrer uansvarlig i kortere eller lengre tidsrom.

 

7. Oppløsning av klubben 

  • Vedtas etter 2 årsmøter med 2 måneders mellomrom.
  • Klubben oppløses med 2/3 flertall blant de frammøtte på årsmøtet.
  • Ved oppløsning av klubben skal evt. overskudd gis til veldedige formål som vedtas på siste årsmøte.
 
 

Hamar, 28. august 2003

Revidert 1. juni 2007 og 6. juni 2009